مقایسه‌ی پاتوژنز ویروس لارنگو تراکئیت عفونی در پولت سویه‌های Bovans و LSL با روش‌های شاخص بیماری‌‌زایی داخل‌نایی و هیستوپاتولوژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، صندوق پستی 31975-148، کرج، ایران.

2 شرکت سیمرغ، واحد بویین زهرا، صندوق پستی 1119-34515، قزوین، ایران

3 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

بیماری لارنگو تراکئیت عفونی (Infectious laryngotracheitis; ILT) از بیماری‌های مسری ویروسی ماکیان است. ویروس ILT با اثر بر مجاری تنفسی طیور سبب کاهش تولید تخم مرغ و افزایش استعداد ابتلا به دیگر عوامل بیماری‌زای تنفسی می‌شود. هدف آزمایش کنونی، مطالعه‌ی بیماری‌زایی ویروس ILT در پولت سویه‌های Bovans White و (LSL) Lohmann Selected Leghorn بود. پس از جداسازی، شناسایی و تایید ویروس با روش‌های مولکولی و سرولوژی، عیار آن با روشSpeaman-karber محاسبه شد. سپس ویروس ILT (EID50 103<) به تعداد30 قطعه پولت از هر سویه در سن 8 هفتگی به‌صورت داخل نایی تلقیح شد. پرندگان مورد آزمایش از نظر بروز علائم بیماری به مدت هشت روز تحت نظر قرار گرفتند. داده‌ها با آزمون ناپارامتری Mann-whitney واکاوی آماری شدند. نتایج بیانگر این است که اختلاف معنی‌داری از نظر علائم بیماری، شاخص بیماری‌زایی داخل نایی (Intra-Tracheal Pathogenesis Index; ITPI) (537/0 در برابر 475/0) و شاخص هیستوپاتولوژی (Histopathology Index; HPI) (45/3 در برابر 20/3) به ترتیب بین سویه‌های Bovans و LSL وجود ندارد (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد ویروس ILT در پولت های هر دو سویه نژادهای از توان بیماری‌زایی نسبتا یکسانی برخوردار است، هر چند به نظر می‌رسد به دلیل بالاتر بودن ITPI و HPI حساسیت پولت-های سویه Bovans به ILT نسبت به سویه LSL بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها