بررسی تأثیر لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر ظرفیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

2 گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، ایران

3 استادیار گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

5 گروه علو پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تأثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم جداشده از پنیر سنتی سمنان بر وضعیت اکسیدانی و آنتی اکسیدانی تام سرم، اندیس استرس اکسیداتیو و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم در موشﻫﺎی ﺻﺤﺮاﯾﯽ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزوﺗﻮﺳﯿن، انجام ‌شد. در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بطور تصادفی به چهار گروه (شش رت در هرگروه) شامل گروه‌ سالم، دیابتی تیمار نشده، سالم پروبیوتیکی و گروه دیابتی تیمار‌شده با 1 سی‌سی سوسپانسیون لاکتوباسیلوس پلانتارم با دز CFU/ml 108توزیع ‌شدند. جداسازی و شناسایی باکتری لاکتوباسیلوس پلانتاروم از پنیر سنتی سمنان پس از کشت نمونه پنیر در محیط mMRS و جدا کردن کلونی تک و انجام آزمایش‌های بیوشیمیایی اختصاصی شناسایی لاکتوباسیل‌ها، انجام شد و پس از انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز و تعیین توالی ژنومsrRNA 16 سویه ktbs2 شناسایی گردید. دیابت در 12 سر موش صحرایی از گروه دیابتی تیمار نشده و دیابتی تیمار شده با پروبیوتیک طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg65) القا شد. به موش های صحرایی گروه های سالم پروبیوتیکی و دیابتی تیمار شده با پروبیوتیک روزانه از روز ششم به مدت 21 روز از طریق گاواژ پروبیوتیک تجویز شد.. قند خون ناشتا در روز‌های صفر (قند خون اولیه)، روز ششم (5 روز پس از القاء دیابت) و 21 روز پس ازآن (قند خون نهایی)، پروفایل چربی، پارامتر‌های اکسیدانی و آنتی-اکسیدانی تام سرم و اندیس استرس اکسیداتیو در انتهای دوره آزمایش محاسبه و بین گروه ها مقایسه شدند نتایج نشان داد تجویز سوسپانسیون لاکتوباسیلوس پلانتارم به موشهای صحرایی دیابتی شده بطور معنی‌داری (05/0>P) باعث کاهش قندخون ناشتا، تری‌گلیسیرید، شرایط اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو نسبت به گروه دیابتی تیمار نشده گردید نتایج مطالعه حاضر برای اولین بار نشان داد که لاکتوباسیلوس‌پلانتارمسویه 2ktbs جدا شده از پنیر سنتی سمنان توانایی کاهش هیپرگلیسمی، دیس لیپیدمی و استرس اکسیداتیو را در موش های صحرایی دیابتی شده داشت. داد.

کلیدواژه‌ها