تعیین دوزاژ بهینه بالینی فلورفنیکل خوراکی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان دچار استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس تجربی و بررسی باقیمانده دارویی در کبد و ماهیچه آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

2 بخش بهداشت و بیماری‌های آبزیان، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران.

3 دانشگاه شیراز، دانشکده دامپزشکی، گروه علوم پایه، بخش فارماکولوژی و سم شناسی، شیراز، ایران

چکیده

بروز پدیده مقاومت به آنتی بیوتیکها در عوامل باکتریایی بیماری زا در پی مصرف بی رویه از یک سو، و اهمیت بکارگیری آنتی بیوتیکها در همه گیری های همراه با شکست های سنگین اقتصادی از سویی دیگر، سبب شده است تا یافتن دوز بهینه بالینی اهمیت خاصی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین دوزاژ بهینه بالینی آنتی بیوتیک به روش خوراکی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان مبتلا به بیماری استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس و همچنین ردیابی باقیمانده دارویی در کبد و ماهیچه آنها انجام شد. بدین منظور، نخست میانه دوز کشنده (LD50) باکتری های استرپتوکوکوس اینیایی و لاکتوکوکوس گارویه برای ماهیان به کمک ثبت تلفات روزانه و محاسبه رگرسیون پروبیت بدست آمد. این دوزها برای آزمایش تعیین میانه دوز موثر (ED50) در گروه های کنترل و تحت درمان خوراکی با دوزاژهای mg.kg-1 BW 5، 10، 20 و 40 فلورفنیکل به مدت 10 روز متوالی بکار گرفته شدند. 1، 5 و 10 روز پس از دوره درمانی، از کبد و ماهیچه ماهیان نمونه برداری شده و پس از مراحل آماده سازی و تهیه استانداردها، سنجش غلظت باقیمانده دارویی از طریق کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) انجام شد. مقادیر ED50 فلورفنیکل خوراکی برای L. garvieae و S. iniae به ترتیب برابر با mg.kg-1 BW 52.14 و 49.15 به مدت 10 روز متوالی بدست آمد. بیشینه حد باقیمانده (MRL) در روز دهم نمونه برداری در کبد و ماهیچه به ترتیب µgg-1 BW (064/0±)461/0 و (103/0±)622/0 و به طور معنی داری کمتر از مقدار مجاز استاندارد آژانس اروپایی ارزیابی محصولات دارویی بود. دوزاژ بهینه بالینی فلورفنیکل در ماهیان مبتلا به این بیماری معادل میانگین میانه دوز موثر دارو برابر با mg.kg-1 BW 15 برای 10 روز متوالی شناخته شده است که پس از بکارگیری این دوزاژ حداقل 10 روز زمان لازم است تا مصرف کننده بتواند از این ماهیان استفاده خوراکی کند.

کلیدواژه‌ها