بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون های تیروئیدی و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

2 گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران ایران

3 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر منابع کروم برغلظت هورمون های تیروئیدی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش فیزیولوژیکی انجام شد. از 216 قطعه جوجه گوشتی (جنس نر) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6تیمار، 3 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 با دو وضعیت تنش (بدون تنش، تنش) و سه سطح افزودنی( بدون افزودنی،2000ppb کروم-متیونین، و 2000ppbکروم-متیونین آسیاب شده) استفاده شد. از افزودن دگزامتازون به جیره ( 5/1میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) به مدت یک هفته(18-24روزگی) برای ایجاد تنش فیزیولوژیکی استفاده‌ شد. پرندگان با جیره های حاوی کروم از روز شروع آزمایش (18 روزگی) تا انتهای دوره، تغذیه شدند. در سنین 24 و 46 روزگی از دو پرنده در هر تکرار از طریق ورید بال خونگیری به عمل آمد و غلظت گلوکز و لیپیدهای خون ، کورتیزول، تیروکسین(T4)، تیری یدوتیرونین(T3)، در نمونه‌های خون اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تنش فیزیولوژیکی موجب کاهش غلظت هورمون های تیروئیدی، غلظت گلوکز خون و لیپیدهای سرم و غلظت هورمون کورتیزول شد(05/0>P). در پرندگان تحت تنش استفاده از جیره حاوی کروم متیونین به طور معنی داری باعث کاهش کلسترول خون شد. مکمل نمودن جیره پرندگان با منابع کروم باعث افزایش غلظت هورمون تیروکسین(T4)شد(05/0P<). درپرندگانی که تنش را تجربه کرده بود، مصرف کروم متیونین آسیاب شده توانست غلظت کورتیزول را به طور معنی‌داری کاهش دهد(05/0>P. بر اساس نتایج حاصل، افزودن ppb 2000 کروم از منابع مختلف باعث کاهش اثرات تنش فیزیولوژیکی بر غلظت هورمون‌ها و کلسترول در پرندگان تحت تنش فیزیولوژیک می-شود

کلیدواژه‌ها