بررسی تاثیر سطوح مختلف پروتئین و جایگزینی DL متیونین با L متیونین بر بیان ژن های میوژنیک در بلدرچین ژاپنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی-دانشکده علوم دامی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 گروه علوم دامی-دانشگاه علوم کشاورزی خوزستان

3 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 استادیار گروه علوم دامی، تغذیه طیور- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پروتئین (20 و 24 درصد) و جایگزینی DL متیونین با L متیونین، بر بیان ژن های میوژنیک (آتروژین-1 و MYF-5) با اسفاده از تکنیک RT-qPCR در بلدرچین ژاپنی انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار و 15 قطعه بلدرچین در هر تکرار به اجرا در آمد. تیمار 1 شامل DL متیونین و پروتئین 20% بوده که گروه کنترل ما بود. تیمار دوم شامل L متیونین و پروتئین 24% ، همچنین تیمار سوم شامل L متیونین و پروتئین 20% بوده و تیمار چهارم با L متیونین و پروتئین 24% بودند. پس از 35 روز تغذیه و نگهداری بلدرچین ها، به دنبال 8 ساعت گرسنگی، از هر تکرار 2 بلدرچین کشتار شده (که شامل 1جنس نر و 1جنس ماده) و قطعه ای از سینه آنها سریعا جدا شده و به همراه ازت مایع به آزمایشگاه منتقل و در دمای 80 – سانتیگراد ذخیره شدند. پس از استخراج RNA کل، کیفیت آن اندازه گیری گردید و برای تولید و سنتز cDNA مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت بیان ژن های آتروژین-1 و MYF-5 با استفاده از ه روش Real-time qPCR ارزیابی شد. در این روش ژن بتااکتین به عنوان ژن خانه دار (منبع) جهت نرمال نمودن داده ها استفاده شد. نتایج این آزمایش نشان داد که با کاهش سطح پروتئین از 24% به 20% بیان ژن آتروژین-1 افزایش و بیان ژن MYF-5 کاهش پیدا کرده است. بعلاوه، جایگزینی DL متیونین با L متیونین تاثیری بر بیان ژنهای آتروژین-1 و MYF-5 ندارد. نتایج بیان کننده این موضوع بود که می توان DL متیونین جیره را با L متیونین جایگزین بود و سطح مناسب پروتئین جیره بلدرچین ژاپنی 24 درصد است.

کلیدواژه‌ها