بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار تغذیه ای حاوی اسانس آویشن خالص و محافظت شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 دانشگاه اراک- دانشکده کشاورزی

3 هیأت علمی گروه علوم دامی

چکیده

این آزمایش به‌ منظور بررسی اسانس آویشن خالص و ریزپوشانی‎شده بر برخی مولفه‎های بافت شناختی دستگاه گوارش و هماتولوژی در جوجه‎های گوشتی صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار، 4 تکرار و ‌12 جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی‌ شامل: ‌1) ‌جیره پایه بدون افزودنی(کنترل)‌، 2)‌ جیره پایه دارای 200 پی پی ام اسانس آویشن، 3) ‌جیره پایه دارای 200 پی پی ام اسانس آویشن ریزپوشانی شده، 4)‌ جیره پایه دارای 100 پی پی ام اسانس آویشن ریزپوشانی‎شده بودند. جیره ها در مدت دوره 42 روزه در اختیار جوجه ها قرار گرفت. مولفه‎ی طول پرز در بافت دئودنوم روده جوجه‎های گوشتی بدین صورت بود که تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند (05/0>P). همچنین نسبت طول پرز به عمق کریپت دئودنوم بین تیمار‎های حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند (05/0>P). نسبت طول پرز به عمق کریپت ژژنوم روده جوجه‎های گوشتی در تیمار حاوی 100 پی پی ام اسانش آویشن محافظت شده دارای تاثیری برابر با تیمار 200 پی پی ام خالص آویشن بود و با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند (05/0>P). در مجموع می‎توان بیان داشت که صفات هیستومولوژیک مورد بررسی که ارتباط زیادی با جذب در دستگاه گوارش و رشد پرنده دارند تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند و در اغلب آنها بهبود در وضعیت فراسنجه ها نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد. محافظت کردن اسانس آویشن در استفاده در جیره های تجاری میتواند بازدهی استفاده از آن را بهبود داده و استفاده از اسانسها را اقتصادی کرده و اثرات بهتری را همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها