ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری عمومی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه سمنان، سمنان ایران

3 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

5 داره کل دامپزشکی استان سمنان، سمنان، ایران

چکیده

بیماری اسهال ویروسی گاو یکی از عوامل ویروسی ایجاد ورم پستان در گاو و بروز خسارات اقتصادی در گله می باشد. این ویروس با آسیب به سرپستانک، مجاری پاپیلاری و سرکوب سیستم ایمنی می‌تواند سبب حساسیت بیشتر برای ابتلا به موارد ورم پستان باکتریایی شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین تعداد سلول‌های سوماتیک و میزان آلودگی به ویروس اسهال ویروسی گاوی در مخزن شیر گله‌های شیری شهرستان سمنان می‌باشد. برای انجام این مطالعه از مخزن ذخیره شیر 40 گله گاو شیری هلشتاین در شهرستان سمنان نمونه برداری صورت گرفت. جهت تأیید وجود ویروس اسهال ویروسی گاو در منبع ذخیره شیر از روش الایزا استفاده گردید. همچنین جهت شمارش سلول‌های سوماتیک شیر از دستگاه دلاوال و برای اندازه گیری درصد چربی و پروتئین به ترتیب از روش‌های ژربر و تیتراسیون فرمل استفاده گردید. تعداد سلول‌های سوماتیک مخزن ذخیره شیر در گله‌های اسهال ویروسی گاو منفی (103×96/57±103×25/464) و اسهال ویروسی گاو مثبت (103×17/79±103×08/618) اختلاف معناداری نداشتند. همچنین درصد پروتئین، چربی و تعداد کل باکتری شیر در گله‌های مثبت و منفی اختلاف معنی‌داری نشان ندادند. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ارتباط معنی‌داری بین تیتر آنتی‌بادی بیماری اسهال ویروسی گاو در مخزن شیر گله ها و تعداد سلول‌های سوماتیک مخزن ذخیره شیر و کیفیت آن وجو ندارد.

کلیدواژه‌ها