تأثیر پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل استات بر پاسخ ایمنی همورال، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد فسا

2 استاد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد – ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

چکیده

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثرات پودر دانه گشنیز و آلفا-توکوفریل استات بر پاسخ سیستم ایمنی، شاخص‌های آنتی-اکسیدانی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه‌گوشتی یک‌روزه سویه کاب500 در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار، سه تکرار و 20 قطعه جوجه در هر تکرار توزیع و تا سن 42 روزگی نگهداری شدند. تیمارها شامل، تغذیه شده با جیره پایه بدون افزودنی (کنترل منفی)، جیره پایه حاوی 250 میلی‌گرم در کیلوگرم آلفا-توکوفریل استات (کنترل مثبت) و جیره‌های پایه حاوی 3/0 و 6/0 درصد پودر دانه گشنیز بودند. درسنین 35 و 42 روزکی، دو پرنده از هر تیمار انتخاب شدند و از نظر پاسخ سیستم ایمنی همورال مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان مالون‌دی‌آلدئید (MDA)، آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی پلاسما، تری‌گلیسیرید، کلسترول، HDL، LDL و VLDL در 42 روزگی اندازه گیری شدند. عیار آنتی‌بادی تام و ایمنوگلوبولین M در پاسخ اولیه به تزریق SRBC در تیمارهایی که دانه گشنیز و آلفا-توکوفریل-استات مصرف کرده بودند نسبت به گروه کنترل منفی بالاتر بود (05/0>P) اما در پاسخ ثانویه تفاوت معنی‌داری در بین گروه‌ها مشاهده نشد (05/0P>). استفاده از پودر دانه گشنیز منجر به افزایش معنی‌دار فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی سوپراکسیددیسموتاز و گلوتاتیون‌پراکسیداز و کاهش مالون‌دی‌آلدئید پلاسمای خون جوجه‌های گوشتی شد (05/0>P). مقدار تری‌گلیسرید و کلسترول سرم خون در گروه‌های تغذیه شده با پودر دانه گشنیز و آلفا- توکوفریل‌استات بطور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل منفی بود (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از سطوح 3/0 و 6/0 درصد دانه گشنیز در جیره جوجه گوشتی سبب تقویت سیستم ایمنی، کاهش اکسیداسیون و تعادل فراسنجه‌های خونی می‌شود.

کلیدواژه‌ها