اثر عصاره گیاه فرولا سودآلیاسه ا (آپیاسه) بر واروا دکستراتور (آکارینا: واروئیده) جرب انگل خارجی زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علوم پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 دکتری عمومی دامپزشکی، بخش خصوصی، مریوان، ایران.

10.22055/ivj.2019.126094.2031

چکیده

جرب واروآ دستراکتور (آکارینا: واروئیده) یکی از مهمترین آفات زنبور عسل، اروپایی آپیس ملیفرا (هیمنوپترا: آپیده) در جهان می‌باشد که اهمیت اقتصادی در زنبور عسل در ایران دارد. این مطالعه برای ارزیابی اثر عصاره‌ی گیاه فرولا سودالیاسه بر این گونه جرب انجام شد. گیاه فرولا سودالیاسه از کوه های اطراف شهرستان مریوان در استان کردستان جمع آوری شد و با دستگاه روتاری عصاره گیری شد. در یک زنبورستان آلوده به جرب، 3 کندو (3 عدد جرب در 20 عدد زنبور عسل) برای هر یک از گروه های درمانی و شاهد جهت ارزیابی اثر عصاره‌ی گیاه فرولا سودالیاسه (44/1 میلی گرم در میلی لیتر) بر جرب واروآ دستراکتور انتخاب شدند. در زمان های مختلف جرب های کف کندوهای گروه های تیمار و شاهد جمع آوری و شمارش شدند. نتایج: اثر عصاره گیاه فرولا سودالیاسه (652/9±40/34) بر کاهش تعداد جرب واروآ دستراکتور در گروه شاهد (342/1±6/3) ارتباط معنی داری داشت. در طول دوره درمان، بیشترین مرگ و میر جرب ها به ترتیب در گروه های درمانی عصاره هنگوان و آپیستان در ساعت های 36 (72/30%) و 24 (91/39%) بود. اختلاف اثر عصاره هنگوان بر تعداد جرب در مقایسه با گروه تیمار آپیستان معنی دار بود. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که عصاره هنگوان می تواند نقش مهمی در درمان آلودگی زنبور عسل به جرب واروآ دستراکتور داشته باشد.

کلیدواژه‌ها