تعیین توالی و جهش های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن شوک حرارتی ۷۰ مرغ بومی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی-دانشکده علوم دامی-دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

2 استادیار، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی شعبه اهواز

3 دانشجوی دکترا، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

10.22055/ivj.2019.119613.2020

چکیده

پروتئین شوک حرارتی ۷۰ یک چاپرون است که در پاسخ به استرس بیان میشود. هدف از این تحقیق تعیین توالی و جهش های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن شوک حرارتی ۷۰ و بررسی اثر جهش های تک نوکلئوتیدی بر ساختار سه بعدی و عملکرد پروتئین شوک حرارتی ۷۰ مرغ بومی با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی بود. جهت انجام این تحقیق از ۲۰ قطعه مرغ بومی خونگیری انجام شد. پس از استخراج DNA ، با استفاده از چندین پرایمر، پروموتور و ژن پروتئین شوک حرارتی ۷۰ تکثیر گردیده و توالی یابی شد. سه جهش در طول کامل ژن پروتئین شوک حرارتی مشاهده گردید. اولین جهش در جایگاه نوکلئوتید ۲۵۹ (A259G) مشاهده شد که گوانین جایگزین آدنین شده بود. جهش دوم در جایگاه نوکلئوتید ۲۷۷ (C277G) اتفاق افتاده بود که گوانین جایگزین سیتوزین شده بود. جهش سوم در جایگاه نوکلئوتید ۱۷۴۹ (C1749G) اتفاق افتاده که گوانین جایگزین سیتوزین شده بود. در جهش اول و دوم تغییری در اسید امینه ایجاد نمی شود اما جهش در جایگاه ۱۷۴۹ سبب تبدیل شدن اسیدامینه سرین به تریپتوفان می شود. این جهش در جایگاه ۵۸۳ اسید امینه پروتئین شوک حرارتی رخ داده اما تغییری در ساختمان سه بعدی و عملکردش ایجاد نمی کند. این تغییر اسیدآمینه سبب پایداری بیشتر در پروتئین شوک حرارتی ۷۰ شده و ممکن است یکی از علل مقاومت مرغان بومی به گرما باشد

کلیدواژه‌ها