تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام گروه علوم‌دامی، دانشکده علوم‌دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 استاد گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

10.22055/ivj.2019.116789.2013

چکیده

عنصر روی، انسولین و لپتین نقش مهمی در متابولیسم انرژی ایفا می‌کنند. عنصر روی باعث افزایش اشتها و نیز باعث افزایش غلظت لپتین و انسولین در سرم خون می‌شود. لپتین و انسولین اشتها را کاهش می‌دهند. با توجه به اینکه در دوره انتقال، سطح سرمی فراسنجه‌های مرتبط با مصرف خوراک اهمیت زیادی دارد، هدف این مطالعه بررسی تاثیر سطح بالای مکمل روی بر لپتین، انسولین و متابولیت‌های مربوط به متابولیسم مانند اسیدهای چرب غیراستریفه (NEFA) و بتا هیدروکسی بوتیریک اسید (BHBA) می‌باشد. جیره‌ی گاوهای هلشتاین به عنوان تیمار شاهد قبل و بعد از زایش به ترتیب حاوی 75 و 150 میلی‌گرم در کیلوگرم و تیمار دوم به ترتیب 110 و 250 میلی‌گرم در کیلوگرم عنصر روی بود. جیرهها از نظر انرژی و پروتئین مشابه بودند و تنها در مقدار روی تفاوت داشتند. در روزهای 25-، 5-، 7 و 21 نسبت به روز زایمان از ورید دمی 24 گاو در هر تیمار خونگیری شد. غلظت سرمی عنصر روی، لپتین، انسولین، گلوکز، NEFA و BHBA اندازه‌گیری شد. سطح بالای مکمل روی در خوراک باعث افزایش عنصر روی، لپتین و انسولین سرم در قبل و بعد از زایش شد، اما مقدار گلوکز ثابت بود. غلظت NEFA تحت تاثیر عنصر روی قرار گرفت و افزایش یافت اما BHBA در روز هفتم بعد از زایش کاهش نشان داد. بنابراین، افزایش سطح مکمل روی در خوراک باعث افزایش سطح سرمی روی شد و در پی آن غلظت لپتین و انسولین سرم را قبل و بعد از زایش افزایش داد. بنابراین، می‌توان گفت که افزایش سطح روی در خوراک باعث افزایش غلظت سرمی آن در گاوهای دوره انتقال شده و غلظت لپتین، انسولین و اسیدهای چرب غیراستریفه در پی آن افزایش می‌یابند.

کلیدواژه‌ها