برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 2- دانش آموختۀ کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22055/ivj.2019.88028.1919

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تنش گرمایی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران و همچنین برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تحت استرس گرمایی بود. به منظور انجام این پژوهش از اطلاعات 587745 رکورد روز آزمون از 70486 راس گاو شیری مربوط به دوره‌ی شیردهی اول که از 645 گله توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود، استفاده گردید. همچنین اطلاعات هواشناسی مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردیده و مقدار عددی شاخص دما-رطوبت (THI) در روز آزمون محاسبه و در مدل قرار داده شد. جهت انجام آنالیز، اثرات ثابت گله-سال-ماه رکوردگیری، سن-سال-فصل زایش، دفعات دوشش، ماه رکوردگیری و شاخص دما-رطوبت با استفاده از نرم-افزار SAS مورد بررسی قرار گرفت. برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تحت شرایط استرس گرمایی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی با روش آماری بیزی مبتنی بر نمونه‌گیری گیبس انجام گرفت، برای این ‌منظور از نرم‌افزار GIBBS3F90 استفاده شد. نتایج آنالیز اثرات ثابت نشان داد که کلیه اثرات ثابت مورد بررسی بر روی صفت تولید شیر کاملاً معنی‌دار (001/0 P<) بودند. نقطه آستانه برای شاخص دما- رطوبت 72 بدست آمد، به‌طوری‌که با افزایش شاخص از 72 به بالا تولید شیر کاهش ‌یافت. میزان کاهش برای تولید شیر به ازای هر واحد افزایش در شاخص THI، 06/0- بدست آمد. دامنه وراثت پذیری برای تولید شیر 22/0-10/0 و همبستگی بین شاخص THI و تولید شیر 1/0 تا 9/0 برآورد گردید. بالاترین وراثت‌پذیری مربوط به زمانی بود که حیوانات در اواخر دوره‌ی شیردهی بودند و میزان THI در کم‌ترین حد بود.

کلیدواژه‌ها