ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی تحت تأثیر مکمل تغذیه‌ای نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته فیزیولوژی دام، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 استاد، گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده

هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر افزودن مکمل تغذیه‌ای نانو سلنیوم بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی قوچ عربی خوزستان بود. در این آزمایش از 12 رأس قوچ نژاد عربی با میانگین وزنی 3±73 کیلوگرم و سن دو تا چهار سال در سه تیمار با چهار قوچ در هر تیمار مورد استفاده قرار گرفت که شامل گروه شاهد(بدون نانو سلنیوم) و دو گروه آزمایشی بودند که به ترتیب 4/0 و 8/0 میلی‌گرم نانوسلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک مصرفی دریافت کردند. نتایج نشان داد که در تیمار 4/0، غلظت سلنیوم خون و منی نسبت به شاهد افزایش یافت که این افزایش فقط در مورد خون معنی دار بود(05/0P<). در تیمار 8/0، غلظت سلنیوم خون و منی با غلظت آن در تیمار 4/0 و گروه شاهد به صورت معنی داری بالاتر بود(05/0P<). فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز خون و منی در تیمار 4/0 نسبت به گروه شاهد و در تیمار 8/0 نسبت به تیمار 4/0 و شاهد به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد(05/0P<). درنهایت این نتیجه حاصل شد که مکمل سازی نانو سلنیوم باعث افزایش فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در خون و منی قوچ‌های عربی می‌شود و از نظر فعالیت این آنزیم تیمار 8/0 در خون و منی بهترین نتیجه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها