شناسایی مولکولی گونه‌های بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏های همدان و کرمانشاه و ناقلین بند‏پای آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

4 استادیارگروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه لرستان، خرم‏آباد، ایران

چکیده

بارتونلا‏ها باکتری‏های بیماری‏زای کمتر شناخته‌شده‌ای هستند که طیف وسیعی از حیوانات اهلی، وحشی و همچنین انسان‏ها را آلوده می‏کنند. درحالیکه این باکتری‌ها یک عامل بیماری‏زای مهم مشترک بین انسان و دام محسوب می‏شوند، اطلاعات محدودی در مورد میزان فراوانی و انواع گونه‌های آلوده کننده‏ی سگ‌ها در ایران وجود دارد. این مطالعه با هدف شناسایی مولکولی گونه‌های مختلف بارتونلا در سگ‌ها و ناقل‏های بندپای آن‌ها در شهرستان‏های همدان و کرمانشاه انجام گرفت. DNA ژنومیک خون 100 قلاده سگ شامل سگ‌های خانگی، خیابانی و پناهگاهی شهرستان‏های همدان (45= n) و کرمانشاه (55= n) و همچنین DNA ژنومیک ۲۵ کک کتنوسفالیدس کنیس، شش کک پولکس ایریتانس و ۱۲ کنه ریپیسفالوس سنگویینئوس که از ۹ سگ آلوده جمع‌آوری‌شده بود استخراج شد. نمونه‌ها با استفاده از دو روش روش PCR معمولی مجزا جهت شناسایی ژن‌های ITS و rpoB اختصاصی جنس بارتونلا، بررسی شدند. در نهایت توالی نوکلئوتیدی نمونه‏های مثبت مورد آنالیز فیلوژنتیکی قرار گرفتند. از 100 قلاده سگ بررسی شده تعداد 14 قلاده سگ (10 قلاده از همدان برابر 2/22 درصد و 4 قلاده از کرمانشاه برابر 2/7 درصد) آلودگی به گونه‌های بارتونلا را نشان دادند. نتایج توالی‏یابی و آنالیز فیلوژنتیکی نشان داد که آلودگی به بارتونلا وینسونیای تحت گونه برخوفیای و کاندیدیاتوس بارتونلا مروکسیای در سگ‌های این دو منطقه وجود دارد. همه‏ سگ‌های آلوده در پناهگاه‌ها نگهداری می‌شدند. DNA بارتونلا در هیچ‏یک از نمونه‏های کک جمع‏آوری شده از روی سگ‏ها جداسازی نشد،اما یک کنه ریپیسفالوس سنگویینئوس از یک سگ که فاقد آلودگی در خون خود بود واجد DNA بارتونلا تشخیص داده شد. فراوانی قابل‌توجهآلودگی به گونه‌های مختلف زئونوتیک بارتونلا در سگ‌های شهرستان‏ کرمانشاه اهمیت این بیماری منتقله از ناقلین و همچنین اهمیت سگ‏های آلوده درانتشار عامل این بیماری در منطقه و متعاقبا" انتقال آلودگی به انسان را مشخص می‏کند.

کلیدواژه‌ها