بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزشی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دامشگاه تهران

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی

4 گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده

هدف از این بررسی، ارزیابی آلودگی سودوموناس آئروژینوزا در بین جمعیت های مادیانهای مراکز مختلف پرورش و نگهداری مادیان و نیز موارد بالینی تولید مثلی در اطراف استانهای تهران و البرز می باشد. تعداد 276 نمونه بصورت کاملاً تصادفی از ناحیۀ گودی کلیتورال و ناحیۀ واژن 138 رأس مادیان آبستن (9 رأس، 52/6 درصد) و غیر آبستن(129رأس، 48/93 درصد) با استفاده از سوآب استریل تهیه گردید. مادیانهای مورد مطالعه شامل: دامهای باشگاههای سوارکاری (79 رأس، 57 درصد) ، موارد بالینی (32 رأس، 23 درصد) و مادیانهای موجود در بخش تهیه سرم و واکسن موسسه سرم سازی رازی-کرج (27 رأس، 20 درصد) در اطراف استانهای تهران و البرز بود. نمونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه تشخیص دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل گردید و عملیات کشت باکتریال تا حصول نتایج دنبال شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. سودوموناس ائروژینوزا از 6 رأس (35/4 درصد) مادیانها جداسازی شد. این باکتری از ناحیۀ گودی کلیتوررال (2 رأس، 45/1 درصد)، واژن (2 رأس، 45/1 درصد) و نیز توامان گودی کلیتورال – واژن (2 رأس، 45/1 درصد) دامهای آلوده جدا شد. سن مادیانهای آلوده بین 8 الی 20 سال بود. کلیه دامهای آلوده غیر آبستن بودند. چهار (9/2 درصد) رأس از دامهای آلوده از نژاد تروبرد و 2 (45/1درصد) از نژاد عرب بودند. این باکتری فقط از دامهای موجود در باشگاههای سوارکاری جدا گردید. نتیجه گرفته می شود که مادیانهای باشگاههای سوارکاری اطراف استنانهای تهران و البرز آلوده به باکتری سودوموناس آئروژینوزا می باشند. برنامه های کنترلی شامل: غربالگری متداول ازقبیل: نمونه برداری از ناحیۀ گودی کلیتورال و واژن تمامی مادیانهای باشگاههای سوارکاری و مراکز پرورش و نگهداری اسب قبل از شروع فصل تولید مثلی دام به منظور جلوگیری از بروز خسارات اقتصادی به صنعت پرورش اسب بایستی به عمل آید.

کلیدواژه‌ها