فراوانی آلودگی به تخم توکسوکارا در پارک های عمومی شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

توکسوکاریازیس یکی از مهم‌ترین عفونت‌های انگلی است که شیوع جهانی دارد. آلودگی به این انگل در انسان از طریق تماس مستقیم با سگ و گربه و یا تماس با منابع آلوده به تخم انگل نظیر خاک و چمن مکان های عمومی که در مسیر رفت و آمد سگ ها‌ و گربه‌ها هستند و همچنین مصرف سبزیجات آلوده ایجاد می‌شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی خاک و چمن پارک‌های عمومی شهر کرمانشاه به تخم توکسوکارا بود. مطالعه حاضر که به صورت توصیفی و به شکل بررسی مقطعی انجام شد، تعداد 120نمونه خاک و تعداد 120نمونه چمن از مجموع 16 پارک‌ و بوستان‌ عمومی مهم در سطح شهر کرمانشاه جمع‌آوری شد و سپس آلودگی انگلی نمونه‌های اخذ شده از خاک و چمن به روش رسوب شناور سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که از مجموع 16 پارک بررسی شده 15 پارک از نظر نمونه خاک (%7/93) و 13 پارک از نظر نمونه‌های چمن (%2/81) آلوده به تخم گونه‌های توکسوکارا بودند. همچنین فراوانی آلودگی با تخم گونه‌های توکسوکارا در نمونه‌های خاک %8/70 و در نمونه‌های چمن %8/30 بود. نتایج این بررسی حاصل از این مطالعه نشان داد که آلودگی پارک‌های کرمانشاه با تخم گونه‌های توکسوکارا بالاست که این امر سبب افزایش احتمال ابتلا به عفونت‌های توکسوکاریایی در انسان می‌شود. در نتیجه برای کاهش خطر آلودگی انسان احتیاج به برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی مانند ممانعت از آلودگی محیط به خصوص مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، با مدفوع سگ‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها