تأثیر شرایط محیطی و پارامترهای اسپرم در ترانسفکشن اسپرم گوسفند با DNA خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده بیوتکنولوژی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، تهران، ایران

2 استاد گروه گروه مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    انتقال ژن به واسطه­ی اسپرم (SMGT) برای اولین بار در سال 1989 معرفی شد و از همان زمان موضوعی چالش­انگیز بوده است.  از جمله چالش­های جدی آن عدم تحرک اسپرم‌های حاوی DNA خارجی و در نتیجه قابلیت لقاح این اسپرم‌ها بوده است.  هدف از این مطالعه بررسی اثر شرایط محیطی گرمخانه­گذاری اسپرم با DNA خارجی و محیط ترانسفکشن و همچنین تأثیر پارامترهای اسپرم در میزان ترانسفکشن اسپرم گوسفند است.  در این تحقیق اثر دمای مختلف انکوباسیون (5، 20 و ºC 37)، سه محیط مختلف (PBS، TCM و DMEM)، حضور FBS در محیط، زنده­مانی و تحرک اسپرم و ظرفیت­پذیری اسپرم در میزان و شدت جذب DNA با استفاده از پلاسمید EGFP نشان­دار شده با رودامین ارزیابی شد.  نتایج نشان دادند که گرمخانه­گذاری اسپرم‌ها با پلاسمید در 37 درجه­ی سانتی­گراد میزان جذب بیشتری به دنبال داشت اما محیط­های مختلف مورد بررسی و حضور یا عدم حضور FBS اثر معنی‌داری در میزان ترانسفکشن اسپرم نداشتند.  همچنین میزان تحرک اسپرم و ظرفیت­گیری اسپرم‌ها نیز اثر معنی‌داری در میزان جذب نداشتند.  در همه­ی آزمایشات انجام شده تمام اسپرم‌های داری جذب واقعی DNA خارجی (جذب در ناحیه­ی پشت آکروزوم) غیرمتحرک بودند و تغییر فاکتورهای مورد آزمایش نتوانست اسپرم ترانسفکت شده متحرک به دست بدهد.  با توجه به نتایج مطالعه­ی حاضر به نظر می­رسد که می­توان از اسپرم‌های با غشای آسیب دیده همراه با تزریق داخل سیتوپلاسمی این اسپرم‌ها جهت انتقال ژن به واسطه­ی اسپرم (SMGT-ICSI) برای تولید حیوانات ترانس ژنیک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها