بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون‌های تیروئیدی و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش فیزیولوژیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، تهران، ایران

چکیده

    این مطالعه به منظور بررسی تأثیر منابع کروم بر غلظت هورمون­های تیروئیدی و برخی فراسنجه­های خونی جوجه‌های گوشتی در شرایط تنش فیزیولوژیکی انجام شد.  از 216 قطعه جوجه­ی گوشتی (جنس نر) در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 3 تکرار و 12 قطعه پرنده در هر تکرار در یک آزمایش فاکتوریل 3×2 با دو وضعیت تنش (بدون تنش، تنش) و سه سطح افزودنی (بدون افزودنی، 2000ppb کروم-متیونین و 2000ppb کروم-متیونین آسیاب شده) استفاده شد.  از افزودن دگزامتازون به جیره (5/1میلی­گرم در کیلوگرم جیره) به مدت یک هفته (18-24 روزگی) برای ایجاد تنش فیزیولوژیکی استفاده­ شد.  پرندگان با جیره­های حاوی کروم از روز شروع آزمایش (18 روزگی) تا انتهای دوره، تغذیه شدند.  در سنین 24 و 46 روزگی از دو پرنده در هر تکرار از طریق ورید بال خون­گیری به عمل آمد و غلظت گلوکز و لیپیدهای خون، کورتیزول، تیروکسین (T4)، تیری­یدوتیرونین (T3)، در نمونه­های خون اندازه­گیری شد.  نتایج نشان داد که تنش فیزیولوژیکی موجب کاهش غلظت هورمون­های تیروئیدی، غلظت گلوکز خون و لیپیدهای سرم و غلظت هورمون کورتیزول شد.  در پرندگان تحت تنش استفاده از جیره­ی حاوی کروم متیونین  به طور معنی­داری باعث کاهش کلسترول خون شد.  مکمل نمودن جیره­ی پرندگان با منابع کروم باعث افزایش غلظت هورمون تیروکسین (T4) شد.  در پرندگانی که تنش را تجربه کرده بود، مصرف کروم متیونین آسیاب شده توانست غلظت کورتیزول را به طور معنی­داری کاهش دهد.  بر اساس نتایج حاصل، افزودن ppb2000 کروم از منابع مختلف باعث کاهش اثرات تنش فیزیولوژیکی بر غلظت هورمون­ها و کلسترول در پرندگان تحت تنش فیزیولوژیک می­شود.

کلیدواژه‌ها