بررسی حضور ژن‌های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M در میان سویه‌های اشریشیاکلی جدا شده از گوسفند در کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 دانش آموخته دکتری عمومی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

4 استاد گروه تحقیقاتی میکروبیولوژی مولکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

    این مطالعه با هدف، تعیین فراوانی سویه­های اشرشیاکلی مقاوم به آنتی­بیوتیک­های پر مصرف متعلق به دسته­ی بتالاکتام­ها و همچنین تعیین فراوانی برخی ژن­های مهم کدکننده­ی مقاومت نسبت به بتالاکتام­ها در گوسفند انجام پذیرفته است.  به منظور انجام این مطالعه، با کمک سوآپ استریل از 67 راس گوسفند به ظاهر سالم نمونه­ی مدفوعی از مقعد اخذ شد و از تمامی نمونه­ها با کمک روش­های کشت، باکتری اشرشیاکلی جداسازی شد.  سپس با استفاده از آزمون دیسک دیفیوژن، حساسیت جدایه­ها نسبت به 9 آنتی­بیوتیک از دسته­ی بتالاکتام سنجیده شد.  همچنین به کمک PCR حضور ژن­های blaTEM، blaSHV و blaCTX-M بررسی گردید.  نتایج این مطالعه نشان داد که همه­ی جدایه­ها نسبت به حداقل یکی از آنتی­بیوتیک­های مورد بررسی مقاوم بودند.  بیشترین درصد فراوانی مقاومت مربوط به مقاومت علیه سفالکسین و سفوتاکسیم به میزان 5/98 درصد و سفتازیدیم به میزان 97 درصد بود.  همچنین 5 عدد (4/7 درصد) از نمونه­ها دارای اشرشیاکلی تولید کننده­ی ESBLs (Extended Spectrum Beta-lactamases یا بتالاکتامازهای وسیع الطیف) بودند.  در این میان، هر 5 سویه­ی تولید کننده­ی ESBLs دارای ژن مقاومت blaTEM و یکی از آن­ها واجد blaSHV بودند.  نتایج این مطالعه بیان­گر افزایش روز افزون مقاومت نسبت به آنتی­بیوتیک­های پر مصرف بتالاکتام در گوسفندان منطقه­ی تحت بررسی می­باشد که این موضوع گوسفند را به عنوان مخزن مهمی برای سویه­های مقاوم به بتالاکتام­ها مطرح می­کند.  بنابراین بروز رسانی روش­های تجویز آنتی­بیوتیک، استفاده­ی چرخشی از آنتی­بیوتیک­ها و استفاده از روش­های پیش­گیری از بروز عفونت­های باکتریای می­تواند از مهم­ترین استراتژی­های کاهش مقاومت آنتی­بیوتیک در حیوانات تولیدکننده­ی محصولات غذایی باشد.

کلیدواژه‌ها