دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز در پلاسمای خون و منی تحت تأثیر مکمل تغذیه‌ای نانو سلنیوم در قوچ عربی خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

صادق حسینی؛ مرتضی ممویی


2. برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398

مختار غفاری؛ مهدیه کیمیا؛ علی هاشمی


3. ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1398

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی


4. تاثیر سطح بالای مکمل عنصر روی بر غلظت لپتین، انسولین و برخی از فراسنجه‌های خونی گاو هلشتاین در دوره انتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

سینا الهیاری؛ مرتضی چاجی؛ مرتضی مموئی


5. تعیین توالی و جهش های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن شوک حرارتی ۷۰ مرغ بومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمود نظری؛ فاطمه ثعلبی؛ سوسن رادپور


6. اثرات تجویز خوراکی نانوذره سلنیوم و سلنیت سدیم بر میزان نسخه برداری از ژن رزیستین در بافت جفت میش‌

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

پدرام معیری؛ غلامعلی کجوری؛ افشین جعفری؛ علی محمد احدی


7. اثر عصاره گیاه فرولا سودآلیاسه ا (آپیاسه) بر واروا دکستراتور (آکارینا: واروئیده) جرب انگل خارجی زنبور عسل (هیمنوپترا: آپیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1398

محمد یخچالی؛ امید رمضانی پور


8. تأثیر دوزهای گوناگون eCG بر عملکرد تولیدمثلی بزهای بومی استان کهگیلویه و بویراحمد در فصل‌های تابستان و بهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1398

جواد حبیبی زاد؛ قاسم حسینی؛ موسی زرین؛ صدیف استادیان؛ مهرداد معمار