نویسنده = محسن ساری
تأثیر روشهای مختلف تولک بری بر پاسخ ایمنی و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و تولیدمثلی مرغان تخمگذار

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 78-87

10.22055/ivj.2016.14707

زینب مرادپور؛ سمیه سالاری؛ محمد رضا قربانی؛ محسن ساری