نویسنده = محمد رضائیان
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر

دوره 14، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 50-60

10.22055/ivj.2017.91829.1937

فرزین علی ملایری؛ محسن فرخوی؛ مهرداد مدیرصانعی؛ مسعود هاشم زاده؛ محمد رضائیان


2. تأثیر افزودن آنزیم های تجاری، pH ، حرارت بر میزان فیتات ذرت و کنجاله سویا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 69-78

10.22055/ivj.2017.78000.1875

مهرداد مدیرصانعی؛ زهراسادات رحیمی؛ بهزاد منصوری؛ محمد رضائیان؛ محسن فرخوی؛ ژیلا هنرزاد