نویسنده = علی محمد کرمی
وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 108-117

10.22055/ivj.2016.14711

جمال نوری نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ یزدان مظاهری؛ علی محمد کرمی