نویسنده = محمدحسن حبل الورید
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی پاتوژنز ویروس لارنگو تراکئیت عفونی در پولت سویه‌های Bovans و LSL با روش‌های شاخص بیماری‌‌زایی داخل‌نایی و هیستوپاتولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1398

10.22055/ivj.2019.174901.2128

محمدمجید ابراهیمی؛ محمدصابر صبا؛ شهلا شاهسوندی؛ علیرضا یوسفی؛ محمدحسن حبل الورید