نویسنده = آلاله وکیل زاده
مطالعه مقادیر برخی فلزات سنگین در عسل های تولیدی استان چهار محال و بختیاری

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 62-69

10.22055/ivj.2017.55771.1755

حمداله مشتاقی بروجنی؛ الهام خلیلی صدرآباد؛ مجتبی بنیادیان؛ آلاله وکیل زاده