نویسنده = تقی زهرائی صالحی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی وضعیت آلودگی سیستم تولید مثل مادیانهای اطراف استان های تهران و البرز به سودوموناس آئروژینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1400

10.22055/ivj.2020.245788.2294

مسعود طالب خان گروسی؛ مصطفی سلیمانی؛ تقی زهرائی صالحی؛ فرامرز قراگوزلو


2. بررسی وضعیت آلودگی سیستم خارجی تولید مثل مادیانهای اطراف تهران به مایکوپلاسما اکوئی جنیتالیوم

دوره 16، شماره 1، بهار 1399، صفحه 63-70

10.22055/ivj.2019.144980.2065

مسعود طالب خان گروسی؛ یاسین تیموری؛ تقی زهرائی صالحی؛ فرامرز قراگوزلو