نویسنده = زهره نجفی
تعداد مقالات: 3
1. تولید پروتئین نوکلئوکپسید نوترکیب ویروس برونشیت عفونی طیور سویه ماساچوست H120

دوره 14، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 94-103

10.22055/ivj.2017.44730.1651

مریم مهراقا؛ مسعودرضا صیفی آباد شاپوری


2. طراحی و ساخت یک سازه ژنی نوترکیب بیان کننده پروتئین p24 ویروس لکوز گاوی در اشرشیاکلی

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 89-96

10.22055/ivj.2017.55672.1750

زهره نجفی؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ رضا پسندیده


3. بیان ژن کد کننده پروتئین E2 ویروس اسهال ویروسی گاو در E.coli

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 27-34

10.22055/ivj.2015.11584

مجمد رشنو؛ مسعودرضا صیفی آبادشاپوری؛ مسعود قربانپور؛ محسن لطفی؛ نغمه موری بختیاری؛ سید مرتصی