نویسنده = سوسن رادپور
1. تعیین توالی و جهش های تک نوکلئوتیدی پروموتور و ژن شوک حرارتی ۷۰ مرغ بومی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

محمود نظری؛ فاطمه ثعلبی؛ سوسن رادپور


2. بررسی اثرجایگزینی بخشی از متیونین جیره با بتائین بر بیان ژن اسید چرب سنتاز در مرغ‌های تخم‌گذار تحت تنش حرارتی

دوره 13، شماره 1، بهار 1396، صفحه 33-40

سوسن رادپور؛ محمد تقی بیگی نصیری؛ هدایت اله روشنفکر؛ محمود نظری