نویسنده = تقی تقی پور بازرگانی
اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران

دوره 10، شماره 3، مهر 1393، صفحه 100-103

تقی تقی پور بازرگانی؛ حسن ممتاز؛ فریدرضا بهارلو؛ مهدی غفاری