نویسنده = مرتضی ممویی
بررسی تاثیر یک کندوچه ی جفت‏گیری مقوایی ابداعی بر میزان زنده‏ مانی و باروری و شروع تخم‏ریزی ملکه‏ های زنبورعسل

دوره 10، شماره 4، دی 1393، صفحه 83-91

سید حسام الدین نقیبی رکنی؛ مرتضی ممویی؛ صالح طباطبایی؛ خلیل عالمی سعید


اثر اندازه فولیکول تخمدانی و چرخه فحلی بر غلظت سرمی و مایع فولیکولی IGF-1، انسولین و گلوکز در گاو دو رگ خوزستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1392، صفحه 36-42

کمال حسن پور؛ مرتضی ممویی؛ مرتضی اصغری مقدم؛ سید صالح طباطبایی وکیلی؛ محمدتقی بیگی نصیری