نویسنده = جمال نوری نژاد
ویژگی های مورفولوژی، مورفومتری و رادیولوژی جمجمه خارپشت گوش بلند نرHeamiechinus auritus) )

دوره 12، شماره 3، آبان 1395، صفحه 86-98

10.22055/ivj.2016.38461

یزدان مظاهری؛ عبدالواحد معربی؛ جمال نوری نژاد؛ الناز نجفی


وِیژگی های کالبدشناسی رباط های مفصل مچ پای گاومیش رودخانه ای خوزستان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 108-117

10.22055/ivj.2016.14711

جمال نوری نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ یزدان مظاهری؛ علی محمد کرمی


کالبدشناسی و پرتونگاری استخوان های ناحیه قلم و انگشتان شتر یک کوهانه

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 87-97

10.22055/ivj.2016.13020

عبدالواحد معربی؛ جمال نوری نژاد؛ یزدان مظاهری؛ پریان منجزی بختیاری