نویسنده = علی عباس نیکوند
رخداد همزمان بیماری های گورم و مشمشه در یک رأس قاطر در استان ایلام، ایران

دوره 13، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 109-114

10.22055/ivj.2017.56495.1758

علی عباس نیکوند؛ مهدی رشنوادی؛ نادر مصوری؛ روح الله کشاورز؛ روح اله دلخواه