نویسنده = مهدی زارعی
تأثیر پوشش خوراکی کیتوزان - رزماری بر کیفیت و ماندگاری(shelf life) فیله تازه ماکیان در دمای یخچال

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 78-90

10.22055/ivj.2017.17675.1453

علی فضل آرا؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ مهدی زارعی؛ طاهره کریمی


بررسی اثر نانوکیتوزان بر ایمنی زایی واکسن خوراکی آئروموناس هیدروفیلا در ماهی کپور معمولی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 53-65

10.22055/ivj.2016.14705

مجتبی علیشاهی؛ مانا سعیدی منش؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی زارعی


اثر کیتوزان و نانوکیتوزان بر کاهش تحمل اسیدی لیستریا مونوسایتوژنز

دوره 11، شماره 3، آبان 1394، صفحه 56-66

10.22055/ivj.2015.11589

مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ زهرا کشاورز


ارزیابی امکان حساس کردن مرگانلا مرگانی به شرایط اسیدی به وسیله اتانول و EDTA

دوره 10، شماره 2، تیر 1393، صفحه 19-28

مهدی زارعی؛ مهدی پورمهدی بروجنی؛ سید علی جزایری