نویسنده = محمد راضی جلالی
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت

دوره 16، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 89-98

10.22055/ivj.2020.222857.2257

حسن رهیج طرفی؛ محمد راضی جلالی؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی


2. بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز

دوره 11، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 15-23

10.22055/ivj.2015.8679

اکبر ارفعی آخوله؛ محمدرضا شیرازی؛ مهدی رشنوادی؛ آریا رسولی؛ محمد نوری؛ محمد راضی جلالی